İçeriğe geç

Devrim Hareketi 2. Olağan Kurultayı Güncel Görevler

Kararlar

  1. Karşı devrimci AKP iktidarı Türkiye’yi büyük bir çöküşe sürüklemiştir. Çöküş, kamuya ait birikimlerin yağmalanması, şeriatçı saldırılar ve ülkemizin uluslararası tekellerin oyun alanına çevrilmesi sonucu gerçekleşmiştir. Türkiye ancak eşitlik, bağımsızlık ve laiklik temelinde yeniden ayağa kalkabilir. Devrim Hareketi, ülkesine ve ülkesinin geleceğine sahip çıkmakta kararlıdır.
  2. Neredeyse bir asıra ulaşan bir tarihe sahip olan Cumhuriyet’in devlet katından silinmesi ile birlikte yurttaşlık ve ona bağlı haklar da yok olma tehlikesi altındadır. Devrim Hareketi, yurttaş hak ve sorumluluklarının siyasal alanda karşılık bulması ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olması için mücadeleyi yükseltir.
  3. Patronlar ve gerici iktidar, ülkemize ve halkımıza ihanet içerisindedirler. Devrim Hareketi, Türkiye’nin emekçi halkının sermaye sınıfından, yabancı tekellerden ve AKP iktidarından kurtulma mücadelesine öncülük etmeyi yurtsever bir görev olarak görür ve üstlenir.
  4. Ekonomik krizin boyutları ve emekçi halka etkisi benzersiz bir düzeye ulaşmıştır. Enflasyonun ve hayat pahalılığının sonucunda halkın çoğunluğu için insanca yaşamak neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Devrim Hareketi, yaşadığımız sorunların kaynağı olan kapitalist sisteme ve onun yürütücüsü AKP iktidarına karşı devrim ve sosyalizm mücadelesini bir bütün olarak yürütür.
  5. Krizin kaynağına ilişkin AKP iktidarı ve düzen muhalefeti arasında yürütülen faiz,enflasyon, dış güçler tartışmaları meselenin özünü gizlemektedir. Emekçi halkın yaşadığı sıkıntıların temelinde örgütsüzleştirme ve hak gaspları yatmakta, Türkiye’nin emperyalizme bağımlılığı ise sorunu derinleştirmektedir. Devrim Hareketi, emperyalist odakları merkeze alan tüm sözde çözüm önerilerini reddeder, işçi sınıfının örgütlü gücünün artırılması için mücadelenin çözüme giden tek yol olduğunu savunur.
  6. AKP iktidarının ülkemizi de parçası haline getirdiği emperyalist saldırganlık, türlü acıların yanı sıra büyük bir göçmen krizine de neden olmuştur. AB ve ABD’nin çıkarları için bölgenin kan gölüne dönüştürülmesinin sonucu olarak yurtlarından edilen milyonlarca insanın pek çoğu Türkiye’de yaşamakta; geçici sığınmacı statüsü taşıyan bu insanlar patronlar için ucuz işgücü ve iktidar için de demografik yapıya müdahale aracı olarak görülmektedirler. Zaten emekçiler açısından iyice yaşanmaz hale gelen ülkemizin böyle bir süreci kaldırması mümkün değildir. Devrim Hareketi, başta emperyalist Avrupa Birliği ile imzalanmış Geri Kabul Anlaşması olmak üzere tüm emperyalist planların boşa düşürülmesi ve göçmenlerin kendi yurtlarına geri dönüş koşullarının yaratılması için mücadele kararlılığını ilan eder.
  7. Emperyalist saldırı aygıtı NATO’nun yayılmacılığı Ukrayna ve Rusya arasında halen devam etmekte olan bir savaşa yol açmıştır. NATO’nun Rusya’yı kuşatmak üzere yeni üyeler almaya devam etmesi ise emperyalistlerin kendi çıkarları için dünyayı daha büyük savaşlara doğru götürmekten çekinmeyeceklerini bir kez daha göstermiştir. AKP’nin İsveç ve Finlandiya konusundaki pazarlıkçı tutumu da düzen muhalefetinin bu konuda ABD’ye verdiği örtülü destek de aynı düzeyde onursuzcadır. Devrim Hareketi, Türkiye’nin NATO’dan çıkmasını ve bağımsızlığını savunur.
  8. Halk için yaşam gittikçe zorlaşırken bankaların rekor kârlar açıklaması mevcut düzenin kimin yararına olduğunun göstergelerinden yalnızca biridir. Türkiye’deki tüm zenginliklerin olduğu gibi bu kârların kaynağı da ülkemizin emekçileridir. Devrim Hareketi, tüm özel bankaların kamulaştırılması ve işlemlerinin halk denetimine açılması için mücadele eder.
  9. Türk lirasının değer kaybı ve ülkemizin içine sokulduğu bağımlılık ilişkileri nedeni ile elektrik ve ısınma giderleri her geçen gün daha fazla karşılanamaz hale gelmektedir. Zaten büyük bir problem olan barınma sorunu, ekonomik kriz ve emlak balonunun da etkisiyle kangrene dönüşmüştür. Milyonlarca yurttaşımız evlerinden atılma tehlikesi ile karşı karşıyadır.  Devrim Hareketi, temel hakları kapsayan tüm sektörlerin acilen kamulaştırılması ve insanca yaşamak için gereken tüm giderlerin parasız sağlanması için mücadele verir.
  10. Pandeminin şimdilik geride kalmasına rağmen sağlık alanındaki sorunlar büyümektedir. İlaç krizi ve hastanelerde randevu bulunamaması, özel sağlık hizmeti alması mümkün olmayan çoğunluk için sağlık hakkının fiilen kullanılamaz hale gelmesi demektir. Dahası, sağlık emekçilerinin sahip olduğu kötü çalışma koşulları nedeniyle başta hekimlerimiz olmak üzere sağlık çalışanları ülke dışına çıkmaktadır. İktidarın izlediği politikaların sonucu olan bu durum, sağlık çalışanlarının yetişmesi için harcanan kamu kaynaklarının yurt dışına aktarımı anlamına geldiği gibi çok daha büyük bir sağlık krizinin habercisidir. Devrim Hareketi, sağlıkta tam kamulaştırmayı savunur ve sağlık çalışanlarının özlük hakları için verdiği mücadeleyi destekler.
  11. Tarikatların ve cemaatlerin çürütücü etkisi, yoksulluğun olağanüstü bir hızla arttığı koşullarda giderek daha fazla soruna yol açmaktadır. İşsizlik yükselirken iş bulmanın koşulu önce bir tarikatın kapısına başvurmak haline gelirken barınma sorunu nedeni ile özellikle gençler gerici ağların pençesinde can çekişmektedir. Devrim Hareketi, laiklik karşıtı odaklar olan tarikatlar ve cemaatlerin kapatılması için mücadele eder, gerici ağlara karşı halkın dayanışmasını örgütler.
  12. Sömürü ve gericiliğe karşı halkın örgütlü hale getirilmesinde kadın mücadelesi kritik öneme sahiptir. Devrim Hareketi kadınların AKP gericiliğine karşı mücadelesini destekler, kadın mücadelesini eşitlik, özgürlük ve laiklik temelinde yükseltir, emekçi kadınların hak ve özgürlük mücadelelerine omuz verir.
  13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken halkımız gerçek tartışmalardan uzak tutulmaktadır. Aday adaylarının kimlikleri ve kazanma ihtimalleri üzerinden yürütülen ve sonuçsuz kalmaya mahkum tartışmalar ise toplumu edilgenleştirmeye hizmet etmektedir. Türkiye’nin gerçek sorunlarına ilişkin gerçek hiçbir çözüm önerisi olmayan AKP iktidarı ve düzen muhalefeti, yurttaşlarımızı siyasetin dışına itmek konusunda uzlaşmaktadır. Devrim Hareketi, yurttaşlarımızın yalnızca birer seçmen olarak değerlendirildiği düzlemi reddeder. Bu düzlemin dağıtılabilmesi için sorunların ve çözüm önerilerinin gerçekçi bir biçimde tartışılması gerektiğini savunur. Yaklaşan seçimlerde sosyalist bir Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesinin AKP’ye ve onun hazırladığı düzleme karşı en etkili yanıt olacağını ifade eder.
  14. Devrim Hareketi; laiklik, bağımsızlık ve kamuculuk değerlerini taşıyan tüm yurttaşlarımızı AKP’nin yarattığı felaketle bütünlüklü bir hesaplaşma hedefi ve ülkenin geleceğine sahip çıkma iddiası ile yola çıkan Sosyalist Güç Birliği’ni birlikte büyütmeye davet eder.
  15. Devrim Hareketi, üstlendiği görevleri yerine getirebilmek için örgütlü gücünü büyütmesi gerektiğini saptar, mücadele ettiği alanlarda yeni üyeler kazanmayı görev edinir.